Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидрокарбоната аммония с гидроксидом натрия

NH4HCO3 + 2NaOH(конц.)Na2CO3 + NH4OH + H2O

В результате реакции гидрокарбоната аммония (NH4HCO3) с гидроксидом натрия (NaOH) образуется карбонат натрия (Na2CO3), гидроксид аммония (NH4OH) и вода (H2O)


NH4HCO3
соль
Гидрокарбонат аммония
NaOH
основание
Гидроксид натрия
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
NH4OH
основание
Гидроксид аммония
H2O
Вода