Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения октагидрата тетратиоарсената (V) натрия


Условия: 80 — 120 °C, вакуум, над P4O10

В результате реакции разложения октагидрата тетратиоарсената (V) натрия (Na3[AsS4] • 8H2O) образуется тетратиоарсенат (V) натрия (Na3[AsS4]) и вода (H2O)


Na3[AsS4] • 8H2O
соль
Октагидрат тетратиоарсената (V) натрия
Na3[AsS4]
соль
Тетратиоарсенат (V) натрия
H2O
Вода