Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетратиоарсената (V) натрия с кислородом

Na3[AsS4] + 6O2Na3AsO4 + 4SO2


В результате реакции тетратиоарсената (V) натрия (Na3[AsS4]) с кислородом (O2) образуется арсенат натрия (Na3AsO4) и оксид серы (IV) (SO2)


Na3[AsS4]
соль
Тетратиоарсенат (V) натрия
O2
простое вещество
Кислород
Na3AsO4
соль
Арсенат натрия
SO2
оксид
Оксид серы (IV)