Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения тригидрата арсената аммония


Условия: 50 — 80 °C, вакуум

В результате реакции разложения тригидрата арсената аммония ((NH4)3AsO4 • 3H2O) образуется гидроарсенат аммония ((NH4)2HAsO4) и аммиак (NH3) и вода (H2O)


(NH4)3AsO4 • 3H2O
соль
Тригидрат арсената аммония
(NH4)2HAsO4
соль
Гидроарсенат аммония
NH3
бинарное соединение
Аммиак
H2O
Вода