Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция астата, иодида цезия и иода

2At + 2CsI + I2 → 2Cs[AtI2]

Условия: выше 150 °C

В результате реакции астата (At), иодида цезия (CsI) и иода (I2) образуется дииодоастатата (I) цезия (Cs[AtI2])


At
простое вещество
Астат
CsI
соль
Иодид цезия
I2
простое вещество
Иод
Cs[AtI2]
соль
Дииодоастатат (I) цезия