Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидрокарбоната аммония с аммиаком

NH4HCO3(конц.) + NH3(газ)(NH4)2CO3

В результате реакции гидрокарбоната аммония (NH4HCO3) с аммиаком (NH3) образуется карбонат аммония ((NH4)2CO3)


NH4HCO3
соль
Гидрокарбонат аммония
NH3
бинарное соединение
Аммиак
(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония