Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрахлороаурата (III) водорода с цианидом калия

H[AuCl4] + 4KCN(конц.)K[Au(CN)4] + 3KCl + HCl

В результате реакции тетрахлороаурата (III) водорода (H[AuCl4]) с цианидом калия (KCN) образуется тетрацианоаурат (III) калия (K[Au(CN)4]), хлорид калия (KCl) и соляная кислота (HCl)


H[AuCl4]
кислота
Тетрахлороаурат (III) водорода
KCN
соль
Цианид калия
K[Au(CN)4]
соль
Тетрацианоаурат (III) калия
KCl
соль
Хлорид калия
HCl
кислота
Соляная кислота