Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната бария с соляной кислотой

BaCO3 + 2HCl(разб.)BaCl2 + CO2↑ + H2O

В результате реакции карбоната бария (BaCO3) с соляной кислотой (HCl) образуется хлорид бария (BaCl2), оксид углерода (IV) (CO2) и вода (H2O)


BaCO3
соль
Карбонат бария
HCl
кислота
Соляная кислота
BaCl2
соль
Хлорид бария
CO2
оксид
Оксид углерода (IV)
H2O
Вода