Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция нитрата бериллия, нитрата аммония и ортофосфата натрия


В результате реакции нитрата бериллия (Be(NO3)2), нитрата аммония (NH4NO3) и ортофосфата натрия (Na3PO4) образуется (Be(NH4)PO4) и нитрат натрия (NaNO3)


Be(NO3)2
соль
Нитрат бериллия
NH4NO3
соль
Нитрат аммония
Na3PO4
соль
Ортофосфат натрия
Be(NH4)PO4
NaNO3
соль
Нитрат натрия