Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидроксида натрия с бромидом меди (II)

2NaOH + CuBr2 → 2NaBr + Cu(OH)2

В результате реакции гидроксида натрия (NaOH) с бромидом меди (II) (CuBr2) образуется бромид натрия (NaBr) и гидроксид меди (II) (Cu(OH)2)


NaOH
основание
Гидроксид натрия
CuBr2
соль
Бромид меди (II)
NaBr
соль
Бромид натрия
Cu(OH)2
амфотерный гидроксид
Гидроксид меди (II)