Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрахлорметана с гидроксидом натрия

CCl4 + 6NaOH(конц.)Na2CO3 + 4NaCl + 3H2O

Условия: кипение

В результате реакции тетрахлорметана (CCl4) с гидроксидом натрия (NaOH) образуется карбонат натрия (Na2CO3), хлорид натрия (NaCl) и вода (H2O)


CCl4
бинарное соединение
Тетрахлорметан
NaOH
основание
Гидроксид натрия
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
NaCl
соль
Хлорид натрия
H2O
Вода