Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната кадмия с соляной кислотой

CdCO3 + 2HCl(разб.)CdCl2 + CO2↑ + H2O

В результате реакции карбоната кадмия (CdCO3) с соляной кислотой (HCl) образуется хлорид кадмия (CdCl2), оксид углерода (IV) (CO2) и вода (H2O)


CdCO3
соль
Карбонат кадмия
HCl
кислота
Соляная кислота
CdCl2
соль
Хлорид кадмия
CO2
оксид
Оксид углерода (IV)
H2O
Вода