Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с нитратом цинка


В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с нитратом цинка (Zn(NO3)2) образуется нитрат аммония (NH4NO3) и карбонат цинка (ZnCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
Zn(NO3)2
соль
Нитрат цинка
NH4NO3
соль
Нитрат аммония
ZnCO3
соль
Карбонат цинка