Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с нитратом никеля (II)


В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с нитратом никеля (II) (Ni(NO3)2) образуется нитрат аммония (NH4NO3) и карбонат никеля (II) (NiCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
Ni(NO3)2
соль
Нитрат никеля (II)
NH4NO3
соль
Нитрат аммония
NiCO3
соль
Карбонат никеля (II)