Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с нитратом железа (II)

Na2CO3 + Fe(NO3)2 → 2NaNO3 + FeCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с нитратом железа (II) (Fe(NO3)2) образуется нитрат натрия (NaNO3) и карбонат железа (FeCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Fe(NO3)2
соль
Нитрат железа (II)
NaNO3
соль
Нитрат натрия
FeCO3
соль
Карбонат железа (сидерит)