Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с хлоридом цинка

Na2CO3 + ZnCl2 → 2NaCl + ZnCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с хлоридом цинка (ZnCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и карбонат цинка (ZnCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
ZnCl2
соль
Хлорид цинка
NaCl
соль
Хлорид натрия
ZnCO3
соль
Карбонат цинка