Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с хлоридом кадмия

Na2CO3 + CdCl2 → 2NaCl + CdCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с хлоридом кадмия (CdCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и карбонат кадмия (CdCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
CdCl2
соль
Хлорид кадмия
NaCl
соль
Хлорид натрия
CdCO3
соль
Карбонат кадмия