Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с нитратом кадмия

Na2CO3 + Cd(NO3)2 → 2NaNO3 + CdCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с нитратом кадмия (Cd(NO3)2) образуется нитрат натрия (NaNO3) и карбонат кадмия (CdCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Cd(NO3)2
соль
Нитрат кадмия
NaNO3
соль
Нитрат натрия
CdCO3
соль
Карбонат кадмия