Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с нитратом кобальта (II)

Na2CO3 + Co(NO3)2 → 2NaNO3 + CoCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с нитратом кобальта (II) (Co(NO3)2) образуется нитрат натрия (NaNO3) и карбонат кобальта (II) (CoCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Co(NO3)2
соль
Нитрат кобальта (II)
NaNO3
соль
Нитрат натрия
CoCO3
соль
Карбонат кобальта (II)