Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом бария

K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом бария (BaCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат бария (BaCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
BaCl2
соль
Хлорид бария
KCl
соль
Хлорид калия
BaCO3
соль
Карбонат бария