Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с гидроксидом бария

K2CO3 + Ba(OH)2BaCO3 + 2KOH

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с гидроксидом бария (Ba(OH)2) образуется карбонат бария (BaCO3) и гидроксид калия (KOH)


K2CO3
соль
Карбонат калия
Ba(OH)2
основание
Гидроксид бария
BaCO3
соль
Карбонат бария
KOH
основание
Гидроксид калия