Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом кадмия

K2CO3 + CdCl2 → 2KCl + CdCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом кадмия (CdCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат кадмия (CdCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
CdCl2
соль
Хлорид кадмия
KCl
соль
Хлорид калия
CdCO3
соль
Карбонат кадмия