Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция бромида серебра (I) с цианидом калия

AgBr + 2KCN(конц.)K[Ag(CN)2] + KBr

В результате реакции бромида серебра (I) (AgBr) с цианидом калия (KCN) образуется дицианоаргентат (I) калия (K[Ag(CN)2]) и бромид калия (KBr)


AgBr
соль
Бромид серебра (I)
KCN
соль
Цианид калия
K[Ag(CN)2]
соль
Дицианоаргентат (I) калия
KBr
соль
Бромид калия