Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция дицианоаргентата (I) калия с сульфидом калия

2K[Ag(CN)2] + K2S(конц.)Ag2S↓ + 4KCN

В результате реакции дицианоаргентата (I) калия (K[Ag(CN)2]) с сульфидом калия (K2S) образуется сульфид серебра (I) (Ag2S) и цианид калия (KCN)


K[Ag(CN)2]
соль
Дицианоаргентат (I) калия
K2S
соль
Сульфид калия
Ag2S
соль
Сульфид серебра (I)
KCN
соль
Цианид калия