Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция дицианоаргентата (I) калия с цинком

2K[Ag(CN)2](раствор) + ZnK2[Zn(CN)4] + 2Ag

В результате реакции дицианоаргентата (I) калия (K[Ag(CN)2]) с цинком (Zn) образуется тетрацианоцинкат (II) калия (K2[Zn(CN)4]) и серебро (Ag)


K[Ag(CN)2]
соль
Дицианоаргентат (I) калия
Zn
простое вещество
Цинк
K2[Zn(CN)4]
соль
Тетрацианоцинкат (II) калия
Ag
простое вещество
Серебро