Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната серебра (I) с карбонатом калия

Ag2CO3 + K2CO3(конц.) → 2K[AgCO3]

В результате реакции карбоната серебра (I) (Ag2CO3) с карбонатом калия (K2CO3) образуется карбонатоаргентат калия (K[AgCO3])


Ag2CO3
соль
Карбонат серебра (I)
K2CO3
соль
Карбонат калия
K[AgCO3]
соль
Карбонатоаргентат калия