Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция хлорида серебра (I) с цианидом калия

AgCl + 2KCN(конц.)K[Ag(CN)2] + KCl

В результате реакции хлорида серебра (I) (AgCl) с цианидом калия (KCN) образуется дицианоаргентат (I) калия (K[Ag(CN)2]) и хлорид калия (KCl)


AgCl
соль
Хлорид серебра (I)
KCN
соль
Цианид калия
K[Ag(CN)2]
соль
Дицианоаргентат (I) калия
KCl
соль
Хлорид калия