Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения дигидроксоаргентата (I) калия

2K[Ag(OH)2]Ag2O + 2KOH + H2O

В результате реакции разложения дигидроксоаргентата (I) калия (K[Ag(OH)2]) образуется оксид серебра (I) (Ag2O) и гидроксид калия (KOH) и вода (H2O)


K[Ag(OH)2]
соль
Дигидроксоаргентат (I) калия
Ag2O
оксид
Оксид серебра (I)
KOH
основание
Гидроксид калия
H2O
Вода