Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения тетрахлороалюмината натрия


Условия: выше 800 °C

В результате реакции разложения тетрахлороалюмината натрия (Na[AlCl4]) образуется хлорид натрия (NaCl) и хлорид алюминия (AlCl3)


Na[AlCl4]
соль
Тетрахлороалюминат натрия
NaCl
соль
Хлорид натрия
AlCl3
соль
Хлорид алюминия