Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрахлороалюмината натрия с гидроксидом натрия

Na[AlCl4] + 4NaOH(конц.)Na[Al(OH)4] + 4NaCl

В результате реакции тетрахлороалюмината натрия (Na[AlCl4]) с гидроксидом натрия (NaOH) образуется тетрагидроксоалюминат (III) натрия (Na[Al(OH)4]) и хлорид натрия (NaCl)


Na[AlCl4]
соль
Тетрахлороалюминат натрия
NaOH
основание
Гидроксид натрия
Na[Al(OH)4]
соль
Тетрагидроксоалюминат (III) натрия
NaCl
соль
Хлорид натрия