Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрахлороалюмината натрия с фторидом натрия

Na[AlCl4] + 6NaF(конц.)Na3[AlF6] + 4NaCl

В результате реакции тетрахлороалюмината натрия (Na[AlCl4]) с фторидом натрия (NaF) образуется гексафтороалюминат натрия (Na3[AlF6]) и хлорид натрия (NaCl)


Na[AlCl4]
соль
Тетрахлороалюминат натрия
NaF
соль
Фторид натрия
Na3[AlF6]
соль
Гексафтороалюминат натрия
NaCl
соль
Хлорид натрия