Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрахлороалюмината натрия с натрием

Na[AlCl4] + 3Na → 4NaCl + Al

Условия: 170-200 °C

В результате реакции тетрахлороалюмината натрия (Na[AlCl4]) с натрием (Na) образуется хлорид натрия (NaCl) и алюминий (Al)


Na[AlCl4]
соль
Тетрахлороалюминат натрия
Na
простое вещество
Натрий
NaCl
соль
Хлорид натрия
Al
простое вещество
Алюминий