Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрагидридоалюмината натрия с кислородом

2Na[AlH4] + 4O2Na2O + Al2O3 + 4H2O

Условия: выше 230 °C

В результате реакции тетрагидридоалюмината натрия (Na[AlH4]) с кислородом (O2) образуется оксид натрия (Na2O), оксид алюминия (Al2O3) и вода (H2O)


Na[AlH4]
соль
Тетрагидридоалюминат натрия
O2
простое вещество
Кислород
Na2O
оксид
Оксид натрия
Al2O3
оксид
Оксид алюминия
H2O
Вода