Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрагидроксоалюмината (III) натрия с карбонатом аммония

2Na[Al(OH)4] + (NH4)2CO3 → 2AlO(OH)↓ + Na2CO3 + 2NH3↑ + 4H2O

Условия: кипение

В результате реакции тетрагидроксоалюмината (III) натрия (Na[Al(OH)4]) с карбонатом аммония ((NH4)2CO3) образуется метагидроксид алюминия (AlO(OH)), карбонат натрия (Na2CO3), аммиак (NH3) и вода (H2O)


Na[Al(OH)4]
соль
Тетрагидроксоалюминат (III) натрия
(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
AlO(OH)
амфотерный гидроксид
Метагидроксид алюминия
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
NH3
бинарное соединение
Аммиак
H2O
Вода